Процедура пријема донација у Општој болници "Др Лаза К. Лазаревић"

Физичка и правна лица у земљи и иностранству могу пружати донације и давати хуманитарну помоћ ОБ Шабац у новцу, роби, услугама, хартијама од вредности, имовинским и другим правима. Сва заинтересован лица обраћају се Писмо о намерама за давање донације или хуманитарне помоћи поштом или на адресу електронске поште komisija.donacije@bolnica015.org.rs

У Писму о намерама потенцијални донатор ће нагласити:

• шта је предмет донације

• која је вредност донације

• чија је обавеза плаћања пореза

• начин и рок извршења донације

• друге елементе од значаја за закључење Уговора и реализацију донације.

У случају прихватања донације, потенцијални донатор биће контактиран од стране Комисије за донације ОБ Шабац, којом приликом ће добити све неопходне информације о даљем поступању у вези са донацијом.

Напомене:

У складу са позитивним прописима, важећим законима и подзаконским актима, предмет донације могу бити само добра која су у дозвољеном правном промету:

• У складу са Законом о лековима и медицинским средствима ( "Сл. гласник РС" број 30/2010 и 107/2012) физичка лица могу бити донатори лекова и медицинских средстава.

• У складу са Законом о лековима и медицинским средствима (''Сл. гласник РС'' бр.30/2010 и 107/2012) донатор лекова, медицинских средстава и медицинске опреме уз писмо о намерама мора доставити и важеће решење АЛИС-а о упису предмета донације у Регистар лекова, односно Регистар медицинских средстава.

• Рок трајања донираног лека - минимум 6 месеци

• Предмет донације не сме бити коришћена опрема која захтева већа улагања од процењене вредности исте, односно која је неисплатива за примаоца.

• Предмет донације не сме бити опрема чија је употреба условљена набавком медицинског потрошног материјала само и искључиво од произвођача предметне опреме (затворени системи).

 

Преузмите:

Писмо о намерама - физичка лица

Писмо о намерама - правна лица

 

Контакт телефон: 015/363-379

E-mail: komisija.donacije@bolnica015.org.rs


Службе