Опсег делатности

 

Болничка апотека ОБ Шабац:

  1. Обавља послове медицинског снабдевања свих организационих јединица лековима, санитетским, потрошним медицинким и уградним материјалом (набавка, пријем и складиштење и издавање)
  2. Израђује магистралне приправке за потребе пацијената ОБ Шабац
  3. Припрема и учествује у јавним набавкама за потребе здравствене установе готових лекова, медицинског потрошног и санитетског материјала, остеосинтетског и осталог уградног матријала, дезинфекционих средстава...
  4. Обавља целокупно административно, финансијско-материјално пословање службе. Доставља месечне, кварталне и годишње извештаје о утрошку лекова, медицинског потрошног, санитетског и уградног материјала Менаџменту болнице, Републичком фонду за здравствено осигурање, Заводу за јавно здравље и Министарству здравља. Израђује фармакоекономске анализе, и сходно томе даје предлоге за спровођење рационалне фармакотерапије
  1. Прати савремена достигнућа из фармације, запослени учествују у програмима континуиране едукације. Такође , фармацеути, фармацеутски техничари учествују у едукацији свршених студената фармације, фармацеутских техничара, и виших струковних фармацеутских техничара

Службе