Процедура пријема донација у Општој болници "Др Лаза К. Лазаревић"

Физичка и правна лица у земљи и иностранству могу пружати донације и давати хуманитарну помоћ ОБ Шабац у новцу, роби, услугама, хартијама од вредности, имовинским и другим правима. Сва заинтересован лица обраћају се Писмо о намерама за давање донације или хуманитарне помоћи поштом или на адресу електронске поште obracun.bolnica015@gmail.com

У Писму о намерама потенцијални донатор ће нагласити:

• шта је предмет донације
• која је вредност донације
• чија је обавеза плаћања пореза
• начин и рок извршења донације
• друге елементе од значаја за закључење Уговора и реализацију донације.

У случају прихватања донације, потенцијални донатор биће контактиран од стране Комисије за донације ОБ Шабац, којом приликом ће добити све неопходне информације о даљем поступању у вези са донацијом.

Напомене:

У складу са позитивним прописима, важећим законима и подзаконским актима, предмет донације могу бити само добра која су у дозвољеном правном промету:

• У складу са Законом о лековима и медицинским средствима ( „Сл. гласник РС“ број 30/2010 и 107/2012) физичка лица могу бити донатори лекова и медицинских средстава.
• У складу са Законом о лековима и медицинским средствима (“Сл. гласник РС“ бр.30/2010 и 107/2012) донатор лекова, медицинских средстава и медицинске опреме уз писмо о намерама мора доставити и важеће решење АЛИС-а о упису предмета донације у Регистар лекова, односно Регистар медицинских средстава.
• Рок трајања донираног лека – минимум 6 месеци
• Предмет донације не сме бити коришћена опрема која захтева већа улагања од процењене вредности исте, односно која је неисплатива за примаоца.
• Предмет донације не сме бити опрема чија је употреба условљена набавком медицинског потрошног материјала само и искључиво од произвођача предметне опреме (затворени системи).

Преузмите:

Писмо о намерама – физичка лица
Писмо о намерама – правна лица

Контакт телефон: 015/363-379
E-mail: obracun.bolnica015@gmail.com