Објављен јавни увид за План детаљне регулације нове болнице

Одељење за урбанизам Градске управе Шапца огласило је јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације нове Опште болнице у Шапцу. Документом, који ће на јавном увиду у просторијама Одељења за урбанизам, у Карађорђевој улици бр. 27 бити до 10. фебруара, предвиђена је градња новог болничког комплекса на парцели оивиченој улицама Хајдук Станка са источне и Гаврила Принципа са југозападне стране, док је на северној страни граница парцеле заштитни појас железнице.

Нови болнички комплекс је пројектован на скоро 80.000 м2 корисног простора конципираног, како је наведено, по највишим међународним стандардима за модерне болнице. Како се истиче у документацији, Шабац је за потребе реконструкције Опште болнице прибавио Генерални пројекат изградње, реконструкције, доградње и адаптације објеката Опште болнице и Дома здравља Шабац. Након детаљне анализе постојећег стања, пројектом су разрађиване две варијанте – прва је била постојећа локација Опште болнице и Дома здравља, а друга нова локација Опште болнице и постојећа локација за објекте Дома здравља.

Ревизиона комисија предложила је да се у даљим поступцима израде пројектне документације пројектовање ради по решењу датом у варијанти 2, што подразумева изградњу Опште болнице на новој локацији. ПДР-ом су за потребе градње нове болнице обухваћене катастарске парцеле 1160, 1161, 1162, 1163, делови парцела 1164 и 1165 и део парцеле 1166/2. Површина обухвата ПДР-а, како се наводи, износи 6,39 ха. На овим парцелама постоји и приватно и јавно власништво, а како је наглашено предвиђено је рушење свих објеката на парцелама 1161 и 1162.

– Циљ израде плана је изградња новог комплекса Опште болнице за територију Мачванског округа (без Лознице и Малог Зворника), уз унапређење дасадашњег нивоа здравствене заштите у урбанистичком, архитектонско-грађевинском и технолошком погледу, како би се испуниле садашње норме, стандарди и прописи који регулишу ову област – истиче се у документацији.

Како је појашњено, концепт нове болнице заснива се на подели целокупног комплекса на шест функционалних зона – хируршка медицина, интернистичка медицина, дневна болница са поликлиничко-амбулантним одељењем, зона издвојених функција (психијатрија и инфективни блок), зона енергетике и зона комуналног и медицинског отпада.

Главни објекат болничког комплекса, како се истиче, смештен је у средишњем делу парцеле и то ће бити објекат А. У функционалном и просторном смислу он је подељен на 4 целине коју чине блокови А0, А1, А2 и А3.

Блок А0 замишљен је као централна зона која истовремено спаја и раздваја два болничка блока – хируршки – А1 и интернистички – А2. Блок А0 биће спратности од По+П+1 до По+П+6 и укупна бруто површине 18.487 м2, а чиниће га надземни део и подземна гаража. У приземном делу са југозападне стране, биће смештен главни улаз у болницу и централни хол са пријемним пултом. Улази у подземну гаражу оствариваће се рампама преко интерне саобраћајнице која има два прикључка у Улицу Гаврила Принципа.

– При постављању концепта, водило се рачуна да пут пријема спољног пацијента и његов прелазак у стационарног буде што краћи и јаснији, како би се мешање спољних корисника и болничког пацијента и медицинског особља избегло, односно, свело на минимум – појашњава се у документацији.

У делу објекта А0 оријентисаном на Улицу Гаврила Принципа (По+П+3), на првој и трећој етажи биће смештене канцеларије управе Опште болнице. Друга етажа овог дела објекта у функционалном смислу припашће Неинвазивној кардиологији. У другом делу објекта А0 (По+П+6) налазиће се топла веза (чиста комуникација) која ће кроз све етаже спајати Хируршки и Интернистички блок (А1 и А2) са пропратним медицинским функцијама.

Блок А1 биће спратности По+П+7 бруто површине 23.349м2 и он је пројектован као најдоминантнији блок у комплексу. Блок А1 биће хируршки блок са пријемом за ургентно збрињавање и обезбеђеним адекватним саобраћајним и пешачким приступом из Улице Хајдук Станка.

Блок А2 биће спратности По+П+6, бруто површине 18.911м2. Пројектован је као интернистички блок са колским прилазом преко интерне саобраћајнице у оквиру комплекса.

Блок А3 је последњи припадајући објекат зоне А и он ће бити спратности По+П+4, бруто површине 7.211 м2, а по намени ће то бити поликлинички блок. Биће смештен на југоисточном делу парцеле, окружен парковском површином и биће најближи раскрсници улица Гаврила Принципа и Хајдук Станка. Његово позиционирање, како је појашњено, условљено је наменом – пружање услуга амбулантним пацијентима. Све етаже поликлиничког блока, додаје се, повезане су топлом везом са осталим блоковима објекта А ради остваривања што брже везе медицинског особља уколико буде потребно. Служба за педијатрију биће смештена на првом спрату поликлиничког блока А3. Идеја измештања педијатрије у овај блок је раздвајање деце од одраслих пацијената са једне стране, а са друге остварена је брза, засебна, вертикална веза са дечијим амбулантама.

Објекат Б биће спратности По+П+2 бруто површине 4.200 м2 и у њему ће бити смештена Физикална терапија и рехабилитација и Служба за инфективне болести.

Објекат В ће бити такође спратности По+П+2 и бруто површине 3.650 м2 и у њему ће бити смештена Служба за психијатрију. Он ће се градити у северозападном делу парцеле, са колским приступом са интерне саобраћајнице. Такође, пројектовано је посебно ограђено двориште које има терапијску улогу за пацијенте. У приземљу објекта биће смештена дневна болница психијатрије, а на спратовима стационари.

Објекат Г биће спратности По+П+1 бруто површине 2.099 м2, а он је предвиђен као технолошки објекат (кухиња и вешерница). Налазиће се са северне стране парцеле изнад објекта А, са колским приступом из интерне сервисне саобраћајнице.

Објекат Д ће бити приземни објекат медицинских гасова, бруто површине 55 м2, а објекти Ђ ће такође бити приземни, припадаће помоћним објектима здравственог комплекса и служиће за одлагање медицинског и комуналног отпада. Приземни ће бити и објекат Е1 са бруто површином 360 м2 и то ће бити котларница са машинском салом. Смештен је у горњем десном углу парцеле, на северозапаној страни, због повољне позиције постављања димњака у односу на ружу ветрова, а и због најкраћег пута довођења потребне инфраструктуре.

Објекат Е2 је приземни објекат, бруто површине 70м2.

Општа болница „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац је, како се подсећа, здравствена установа секундарног нивоа која пружа услуге из свих области здравствене делатности осигураницима из Мачванског округа, који се простире на површини 3268 км2, и обухвата осам градова и општина (град Шабац и Лозница, општине Богатић, Владимирци, Коцељева, Мали Зворник, Крупањ и Љубовија) са укупно 297.778 становиника. Ка овој установи гравитира више око 207.000 пацијената (без Лознице и Малог Зворника).

ИЗВОР: еКапија

Више о Плану детаљне регулације нове Опште болнице у Шапцу погледајте овде